Soccer Boys - Nordonia v Twinburg - Dennis Pylypiak