Football - Kenston @ Nordonia Jamboree - Dennis Pylypiak